Videozáznamy z CEC Murska Sobota 2018

https://www.youtube.com/watch?v=7JqXyNVq8w0

https://www.youtube.com/watch?v=vDdRFX3Rysg